Hartimi i planeve të punës dhe përgatitja e listave paraprake të draft-modeleve të kuadrit rregullator për organizimin e KVR-ve.
Hartimi i planeve të punës dhe përgatitja e listave paraprake të draft-modeleve të kuadrit rregullator për organizimin e KVR-ve.
Arrëz dhe Divjakë zhvilluan me anëtarët e KVR-ve si edhe grupe të tjera interesi, është finalizuar hartimi i planeve të punës si dhe përgatitja e listave paraprake të të gjithë draft-modeleve të kuadrit rregullator për organizimin e KVR-ve. Draft-aktet e kuadrit rregullator përfshijnë ndër të tjera; aktet e konstituimit të Këshillave, Rregulloret e Këshillave, si edhe një sërë formatesh dhe aktesh të tjera, të cilat mundësojnë funksionimin sa më efiçent të Këshillave Vendor Rinor. Me përfundimin e kësaj faze, eskperti ligjor ka filluar punën për hartimin dhe përgatitjen e draft modeleve, të cilat do ti nënshtrohen një procesi të konsultimit të brendshëm me të gjitha palët e interesuara në KVR-të e Bashkive Fushë-Arrëz dhe Divjakë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *